Metode og referanser

           

Metode for boligens effekt og energiberegningene er i stor grad inspirert av

VARMEPUMPER – Bygningsoppvarming (1) men følger allikevel NS 3031 og

NS EN 832 (2) så langt som mulig.

I korthet er unntakene fra disse at arket benytter SOLVOR (3) til beregning av

effekttilskudd fra sol samt døgnmiddel i 5 døgns perioder etter

temperaturvarighetstabeller (4).

Varighetskurvene er videre temperaturkorrigert for hver enkelt målestasjon slik at arkets

beregnede graddagtall korresponderer med graddagtallene slik de er gitt i rapport om

normalårsperioder (5).

På grunnlag av normalårskorrigert (6) estimert andel av registret totalforbruk av strøm

til oppvarming i 2009, estimert strømforbruk utenom oppvarming, klimadata fra

Meteorologisk institutt samt boligens beliggenhet og beskaffenhet, "finnes"

Varmestrømskoeffisienten (transmisjonsandelen) som eneste ukjente størrelse.

Estimert strømforbruk utenom oppvarming er basert på tall fra REMODECE rapport (7)

men valgte grunnverdier og økning av forbruk som funksjon av personbelastning er

valgt/tolket av meg selv og er ikke hentet fra denne rapporten

Beregningene er basert på at totalforbruket i 2009 er kjent men man kan i nødsfall

benytte foreslått verdi. Denne er til dels basert på tall og formel fra Normtallspermen (8).

Økonomibergningene følger tradisjonelle formler men beregner disse som om pumpen

ble installert 1/1 2009.

           

Pumpene beregnes i to områder, til venstre og til høyre for pumpens dimensjonerings-

punkt i effektdiagrammet. Til venstre hvor pumpen går med maks belastning er

pumpens effekt og effektbehov gitt som funksjon av utetemperaturen etter kurvene som

dannes av tallene fra Eurovent og Promotelec. Til høyre hvor effekten er kjent gis

effektbehovet av effekten delt på COP gitt av kurvene i dette området.

 

Referanser

           

(1)   Jørn Stene: SINTEF Energi, Klima- og kuldeteknikk: VARMEPUMPER –

Bygningsoppvarming. SINTEF-rapport STF84 A97303. Trondheim, 1997

           

(2)   Norges Byggstandardiseringsråd: NORSK STANDARD NS 3031

4. utgave mai 1987 og NORSK STANDARD NS-EN 832 1. utgave mai 1999

     

(3)  Børresen, B.A. og Jacobsen, T.: SOLVOR – Beregning av energibehov til

      oppvarming. Norsk VVS nr. 2, 1983

     

(4)  Terje Wolleng. Byggforskningens håndbok nr. 33: VVS-tekniske klimadata for Norge.

      NBI/79

     

(5)  Bjørn Aune: Energi gradtall (Heating deegre days). Normaler 1961-1990. Normaler

     1971- 2000. Metrologisk Institutt. Rapport Klima 23, 2002.

 

(6)  Bjørn Aune: Beregning av energi gradtall 2009. Meteo Norge.

      http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=2224

 

(7)   Bjørn Grinden og Nicolai Feilberg: Analysis of Monitoring Campaign in Norway

Report no.: REMODECE NO-D10.

 

(8)  Norges energiverkforbund: Normtall: energi- og effektforbruk i bygninger

            Ryggtittel: Normtallspermen. I serie : Norges energiverkforbund; 417-1993

            Norges energiverkforbund 1993.